Органи на държавно управление

Разработваме корпоративни системи отERP и BI клас, системи за електронен междуведомствен документооборот, отчетни системи за държавни органи и власт. Клиентите на IBA Group в Република Беларус са 10 министерства, Националната банка, републиканските и регионалните органи на МВР, Прокуратурата, Висшия икономически съд, Минската централна митница, Президентската администрация и държавната Белтелерадиокомпания. Опитът на IBA Group е оценен и от министерства на Казахстан и Туркменистан.

Бизнес задача

Случай, разшифроване

Министерство на данъците и таксите на Република Беларус опростява изготвянето на данъчни отчети

Министерството на данъците и таксите въвежда централизирана система за работа в 150 области на Беларус. Решението опростява взаимодействието между данъкоплатците, организациите и данъчните органи, ускорява подаването на данъчни документи и намалява броя на грешките при попълването им.

В системата са интегрирани електронен подпис и криптографски средства за защита на личните данни.

Министерството може да анализира данъчната информация на национално и регионално ниво.

Решение

 • Корпоративните системи от ERP клас за организиране на данъчно счетоводство, камерален контрол, електронно взаимодействие с държавни агенции и платци, одит на действията на платеца и данъчни служители.
 • Информационни и аналитични системи от BI клас.

Случай, разшифроване

Опростете отчитането на правонарушенията, наблюдавайте действията на служителите и състоянието на работата, автоматично генерирайте отчети.

Решение

 • Единна държавна система за регистрация и отчитане на нарушения.
 • Система от ERP клас за одит на действията на служителите на правоприлагащите органи.

Случай, разшифроване

Министерството на вътрешните работи опростява финансовото планиране, анализ и счетоводство

Министерството въвежда система за финансово планиране и счетоводство, която отговаря на ведомствените стандарти, използва единни отраслови класификатори и стандартни счетоводни планове за бюджетните институции на Република Беларус.

Служителите на подразделения от различни нива на подчинение могат да си обменят документи в системата, да разпределят планови показатели и да комбинират отчетни данни.

Решение

 • Корпоративната система от ERP клас за автоматизация на финансовото планиране и анализ, счетоводството на органите по вътрешните работи.

Случай, разшифроване

Администрацията на Президента на Република Беларус автоматизира документооборот

Ръководството ускорява създаването, координирането, регистрирането на документи и формирането на отчети. То организира електронния документооборот между Администрацията и подчинените организации. Автоматизира управление на персонала и отчитане на жалби на граждани и юридически лица. Ръководният персонал контролира в системата изпълнението на указанията на нормативните правни актове.

Решение

 • Семейство от софтуерни продукти «Канцлер»  за създаване на СЕД и електронни архиви
 • СЕД на OpenText
 • Electronic data interchange (EDI)
 • Въвеждане на система за управление на контента
 • Сигурно хранилище на на архивирани документи и транзакционни данни

Случай, разшифроване

Минската централна митница по-бързо предоставя данни на държавните органи

Минската централна митница въвежда корпоративно хранилище на данни и увеличава информативността на отчетите. Хранилището съдържа информация за определен период от време, формирана от данните на различни тематични области

Решение

 • Корпоративно хранилище на данни и анализи
 • Информационни и аналитични BI системи

Случай, разшифроване

 1. Раграничавайте нивата на достъп за различни категории потребители.
 2. Анализирайте връзките между данните и предотвратявайте измами.
 3. Симулирайте на хакерските атаки, за да откриете слабости в ИТ инфраструктурата на компанията.
 4. Разгледайте компютърния софтуер за наличие на лицензи и съответствие с индустриални стандарти.
 5. Контролирайте използването на поверителна информация и предотвратявайте изтичането й.

Решение

 • Финансова сигурност (Студио за визуални анализи)
 • SAP GRC
 • COMPLIANCE
 • iDM/IAM
 • iSEE
 • Single Sign-On
 • Pentest – Penetration Testing
 • Sandbox
 • iSCAN – Vulnerability scanning as a service
 • Data Leak Prevention

Случай, разшифроване

 1. Оформяйте заявките въз основа на реалните разходи вместо на установените норми.
 2. Контролирайте процеса на закупуването, следене отчетността, намалявайте грешките в документите и повишавайте нивото на взаимодействие с доставчиците.

Решение

 • Система «Електронна търговия»
 • Система за електронно закупуване IBA SRMС
 • Системи за управление на заявената компания – (SAP MM и Workflow)
 • Решение за управление на закупуването на SAP Supplier Relationship Management
 • Система за  управление на заявки и поръчки (Open source)

Случай, разшифроване

Управляйте човешките ресурси и решавайте задачите на HR стратегията: цялостна оценка на персонала, подбор и адаптация, развитие и обучение, създаване на проектни екипи.

Решение

 • Автоматизирана система за управление на човешкия капитал
 • Система за дистанционно обучение eUni
 • Конструктор на талантите

УСЛУГИ

IBA Group притежава сертификати за STB ISO 9001, DIN EN ISO 9001, ниво 4 на SEI CMMI и гарантира качеството на работа и безопасността на информацията.

Разработка на системи за управление на нормативно-справочна информация

Разработка методики идентификации предметов, проектирование бизнес-процессов управления НСИ на предприятии, повышение качества существующих данных, структурирование данных на основе стандартов ISO 8000, нормализация и  обогащение. Создаем решения на базе SAP, Open Source и продукта собственной разработки IBA HOTD.

Разработка на системи за електронно взаимодействия с платците
 1. Система за електронна данъчна декларация
 2. Приемане на електронни декларации, заявления, уведомления.
 3. Електронна система за обмен на информация за размера на платените косвени данъци между данъчните органи на Република Беларус и Руската федерация (проект)
 4. Автоматизирана информационна система за контрол на движението на отделни групи стоки (АИС КДТ).
Разработка и въвеждане на аналитични системи

Въвеждаме системи за управление на финансите, бюджета и инвестициите на базата на SAP Business Objects, IBM Cognos, SAS, Oracle BI. Разработваме системи за управление за паралелно счетоводство по МСФО стандарти.

Създаване на уеб сайтове и портали за държавни органи

Създаваме портали за електронно взаимодействие между граждани, държавни органи и други организации. На порталите можем да предвидим използването на цифрови подписи, криптографски средства за защита, интеграция с ERP системи.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

6Консултации, прототипиране

Извършваме консултации за технологиите и продуктите на WorkFusion, прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria