Нефтената и газовата промишленост

IBA Group разработва системи за управление на нормативно-справочна информация и активи, системи за финансово планиране и анализи, електронен документооборот, осигурява информационна сигурност на нефтени и газови предприятия в продължение на 25 години. Сред клиентите на IBA Group са «Газпром трансгаз Беларус» ОАО, «Белоруснефт» ПО, «Башнефт» ПАО АНК.

Бизнес задача

Кейс

«Газпром трансгаз Беларус” ОАО ускорява оборота на складовите наличности и парични средства

Предприятието получава и анализира данни за работата на отделите за 34 вида дейности. «Газпром трансгаз Беларус» ОАО ускорява оборота на паричните средства и наличностите, намалява разходите за поддръжка и ремонт на оборудване, опростява процесите на данъчна администрация.

Наименование на решението

 • Transition to S/4HANA

Кейс

«Белоруснефт» ПО намалява повторна обработка на основните данни

«Белоруснефт» ПО въвежда методологията за централизирано управление на нормативно-справочна информация (НСИ) и корпоративния класификатор на стоки и материали.

Предприятието намалява разходите за поддържане на НСИ и ускорява синхронизацията на данните в системите.

Наименование на решението

 • Master Data Management
 • IBA HOTD

Кейс

«Белоруснефт» ПО автоматизира планиране,бюджетиране и МСФО отчитане в 20 компании

IBA Group анализира процесите на планиране и МСФО отчитане в предприятието, автоматизира зареждането и добавянето на изходни данни, развива процесите и потоците на трансформация и консолидация, включително конвертиране на валута, преизчисляване в рамките на компанията и други бизнес процеси.

Наименование на решението

 • Автоматизирана система за бюджетиране и планиране
 • Системи за управление на финансовата и икономическа дейност
 • Система за управление на инвестиционна дейност
 • Система за управление на паралелни счетоводни стандарти на МСФО

Кейс

«Газпром трансгаз Беларус» ОАО 5 пъти ускорява търсенето на информация

Предприятието въвежда система за електронен документооборот, опростява контрол върху актуалността на информацията и повишава сигурността на газотранспортните и складовите обекти с 4%.

Наименование на решението

 • EDI (Electronic data interchange)
 • СЕД «Канцлер»
 • СЕД на базата на Open Text
 • Управление на физически архиви на хартиени документи
 • Сигурно хранилище на архивирани документи и транзакционни данни SAP
 • Системи за управление на заявената компания – (SAP MM и Workflow)
 • Въвеждане на система за управление на контента

Кейс

 1. Оформляйте заявки на основании реального расхода вместо установленных норм.
 2. Контролируйте процесс закупок,  следите за отчетностью, сократите ошибки в документах и повысьте уровень взаимодействия с поставщиками.

Наименование на решението

 • Система за управление на заявките и закупките (Open source)
 • Система за електронни закупки на IBA SRMС
 • Решение за управление на закупките
 • Управление на аналозите при закупуване и осчетоводяване на стоки и материали

Кейс

«Белоруснефт» ПО намалява наличностите на 30%

IBA Group разработва методология за управление и критерии за изчистване на основните данни. Предприятието въвежда решение за управление на данни и намалява основни записи на материали от 250 хиляди до 80 хиляди единици.

Наименование на решението

 • Система управления нормативно-справочной информацией
 • IBA HOTD/ОКХ

Кейс

 1. Получавайте правилно оформените документи и информация за действителната наличност на активите.
 2. Уеднаквите запис на активите на предприятието.
 3. Повишете точността на метрологичната информация на предприятието.

Наименование на решението

 • Поддръжка и ремонт на оборудване (ТОРО)
 • ИС ОБХОДИ
 • IBA HOTD/ОКХ
 • Метрикс – Metrix

Кейс

Бързо определяйте превишаването на нормите за допустими емисии и намалете броя на грешките при изчисляването на въздействието върху околната среда.

Наименование на решението

Управление на защита на околната среда (EHS Management Software)

УСЛУГИ

IBA Group has gained key expertise in digital banking, corporate and retail banking services, analytics and IT infrastructure management through collaboration with large-scale banks from CIS, Europe and Africa.

Разработка на информационно-управляваща система за предприятие от нефтена и газова промишленост

Консолидираме системите на географски разпределени предприятия и въвеждаме локализирани решения. Проектираме корпоративни хранилища за данни, системи за управление на контента и връзки с доставчиците. Разработваме системи за бюджетиране, прогнозиране, управление на нормативно-справочна информация и активи.

Цифров двойник

Разработваме цифрови двойници, използваме 3D-визуализация и технология Internet of Things. Създаваме уеб приложение с помощта на WebGL на базата на библиотеки Opensource. Интегрираме цифрови двойници с външни системи, например с SAP Cloud Platform.

Поддръжка и развитие на корпоративни системи

Разработваме, поддържаме и актуализираме собствени решения и приложения, базирани на технологиите SAP, IBM, Oracle.

Поддръжка на SAP приложения

Реагираме на критични грешки за 10 минути и премахваме проблемите с висок приоритет за 2 часа.

Поддръжка на SAP приложения

Управление на логистичните процеси на нефтена и газова компания

Разработваме решения за визуализация на веригата на доставки и управление на маршрутите и престоите по време на транспортирането на петролни продукти

Визуализация на бизнес процеси на базата на SAP Celonis

Разработваме решения за визуализиране на бизнес процеси, проверка на действително извършените операции и идентифициране на рисковете. Автоматично намирайте отклонения в бизнес процесите и получавайте препоръки за промените и подобренията им.

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

Выделяем главные сложности проекта и способы их решения, обсуждаем технические детали, определяем сроки и стоимость.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

5Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria