МИГРАЦИЯ НА SAP S/4HANA

Платформата SAP S/4HANA опростява бизнес процесите на компанията: финанси, снабдяване, производство, логистика, продажби, маркетинг, управление на активи и човешки ресурси. Системата е подходяща за предприятията от петролната и газовата промишленост, горивно-енергийната, промишлената, транспортно-логистичната, телекомуникационната и финансовата индустрия на България. Платформата SAP S/4HANA се интегрира с IoT датчиците, бързо анализира Big Data, планира и прогнозира онлайн бизнес процеси въз основа на исторически данни за предприятието.

Сценарии за използване

Описание

 • Бързо изчислявайте необходимите за производство материали
 • Получавайте достоверна и актуална информация за складовите наличности. Стоково-материалните ценности могат да се изписват от склада онлайн (например, чрез сигнала на IoT датчиците на оборудването). Служителите контролират складовите наличности и извършват закупуването навреме

Описание

 • Планирайте прегледи на оборудването и назначавайте работници в системата SAP S/4HANA. Заявките за проверка се предават на мобилния телефон на отговорния служител, който регистрира резултатите от прегледа.
 • Автоматично анализирайте данните за състоянието на оборудването, събрани с помощта на IoT датчици
 • Автоматично създавайте поръчки за ТОиР, като посочите правилата и праговите значения на данните
 • Оценявайте наличието на необходимите материални и технически ресурси за изпълнение на заявки с помощта на MRP монитор и ги преразпределяйте от по-малко спешни поръчки

Описание

 • Бързо пренасочвайте логистични и производствени процеси за работа с единични поръчки
 • Осигурявайте непрекъснато снабдяване с ресурси за голям брой партиди с размер на единица
 • Получавайте поръчки директно от крайния потребител, например онлайн чрез уеб сайта или мобилното приложение

Описание

 • Събирайте данни за състоянието на оборудването от IoT датчици
 • Анализирайте получената информация, изграждайте хипотези и разработвайте правила за ремонт
 • Моделирайте промени в програмата за планово-предупредителен ремонт, като вземете предвид разработените правила

Описание

 • Прогнозирайте наличието или отсъствието на дефекти на продукуцията и вероятността за намиране на количествените параметри на продукта в границите, установени от стандарта или спецификацията на поръчката на клиента
 • Подобрявайте качеството на продуктите чрез по-внимателна проверка на партидите с голяма вероятност от дефекти
 • Управлявайте и оптимизирайте производствения процес в реално време. Системата според входящите данни подсказва на оператора или предава в АСУ ТП параметрите за оптималния по качеството на режим процес
 • Интегрирайте SAP S/4HANA със системи за планиране на производството, които ще пренасочат производството с оглед на наличието на продукти с необходимото ниво на качество

Описание

 • Събирайте данни в режим онлайн и получавайте достоверна информация, която може да се дейтализира до отделна операция
 • Вземайте решения въз основа на показателите, изчислени на действителни данни
 • Автоматично консолидирайте планове, формирайте план/факт отчетност, определяйте причините за отклоненията
 • Анализирайте дейностите на компанията, пазара, крайния потребител и конкурентите, определяйте пазарните тенденции, намирайте нови начини, създавайте нови бизнес модели

Описание

 • Обединете данни за медицинските прегледи на служителите с други модули: EHS (откриване на професионални заболявания), HR (табели за работно време), производство (издаване на пътни листове или сменни задачи и т.н.)
 • Провеждайте отчитане и статистически анализ на професионалните заболявания; откривайте предпоставките на заболяванията; планирайте профилактични мероприятия въз основа на достоверни отчети; анализирайте причините за произшествията и смъртността с оглед на «човешкия фактор»; незабавно внасяйте промени в изискванията за квалификация при набиране на персонала.

КАКВО ПРАВИМ

Извършваме техническа, функционална и стратегическа оценка на ИТ структурата на клиента. Анализираме системите в детайли, намираме скрити рискове и бариери пред изпълнението на проекта, оценяваме бюджета и сроковете с оглед на трудностите. Заедно с консултантите определяме как миграцията към SAP S/4HANA ще подобри бизнеса и ще помогне в цифровата му трансформация.

Поръчайте техническа оценка преди миграцията
Ново въвеждане

Правим реинжиниринг и опростяваме процесите. Извършваме първоначално зареждане на данни и изтриваме стария ландшафт. Развиваме SAP S/4HANA в облака или локално.

Експертни съвети

Развитие и поддръжка на корпоративни мобилни инфраструктури

Извършваме одит на ИТ структурата на предприятието, изготвяме техническа задача за изпълнение, тестваме и пускаме приложението в експлоатация.

Експертни съвети

Конвертиране на системата с ERP

Преобразуваме текущата ERP система SAP Business Suite в SAP S/4HANA.

Системата развиваме локално.

Експертни съвети

Преобразуване на системния ландшафт

Консолидируем распределенные ИТ-системы предприятия или выборочно мигрируем отдельные бизнес-единицы и компоненты решений на SAP S/4HANA. Развертываем систему в облаке или локально.

Консолидираме разпределените ИТ системи на предприятието или избирателно мигрираме отделни бизнес единици и компоненти от решения към SAP S / 4HANA. Развиваме системата в облака или локално.

Експертни съвети

Контакти IBA GROUP

Yes
Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
IBA Bulgaria