Правила за ползване

Достъпът и използването на този уеб сайт (https://www.ibabg.eu/) е разрешен при спазване на настоящите Правила за ползване («Правила»). Гореспоменатите действия на Потребителя създават юридически закрепен договор и са потвърждение за приемане от страна на Потребителя на настоящите Правила без промени. Ако Потребителят не е съгласен с настоящите Правила, той не трябва да използва този уеб сайт.

Авторско право

Собственикът и операторът на уеб сайта https://www.ibagroupit.com е компанията IBA Group, a.s., разположена на адрес 2583/13 Petrzilkova St., Prague 5, 158 00, Czech Republic, вписана в Търговски регистър на Градския съд в гр. Прага, раздел B, файл №  10098, идентификационен номер – 27365824 (по-долу наричана «IBA Group»). Компанията «IBA Group» е упълномощена да упражнява права на собственост върху този уеб сайт в съответствие със Закон № 121/2000 Coll. “За авторското право и сродните му права и изменения в отделни законодателни актове”..

IBA Group притежава всички авторски права върху уеб сайта, включително, но не само, контент, текст, дизайн на страниците, технически скици, графика и всички изображения на страниците, както и файлове и начин за поставянето им на уеб сайта.
Потребителят може да отпечатва или качва извлечения от уеб сайта на локални твърди дискове само за лична и некомерсиална употреба. Всяко повторно отпечатване, възпроизвеждане и/или съхранение на част или цялото съдържание на този уеб сайт под каквато и да е форма, включително, но не само, разпространение или търговско използване на съдържанието на уеб сайт, прехвърляне или съхранение на съдържание на всеки друг уеб сайт или друга електронна информационна система са забранени без предварителното писмено разрешение на IBA Group. Всички права, които не са предоставени тук изрично, са запазени от IBA Group..

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства IBA Group не носи отговорност пред Потребителя или трети лица по договор, в случай на иска от гражданско нарушение или на друга основа, включително в случай на небрежност, или в рамките на друга правна теория, за всяка щета, включително, но не само преки, косвени, странични, реални, случайни или наказателни вреди, включително загуба на печалба, продажби, бизнес, данни, щети, причинени от нарушение на задълженията, предвидени от закона, или други щети, възникнали от използването на уеб сайт

Отговорности на потребителя

Потребителят се задължава да използва сайта само за законни цели и да не го използва по незаконен начин (включително използване в нарушение на законите за експортен контрол и защитата на личните данни). Освен това Потребителят се задължава да спазва тези Правила и Декларация за поверителност.

По време на използването Потребителят се задължава: да не се намесва в работата на защитните функции на уеб сайта и да не използва страниците му за прехвърляне или разпространение на злонамерени файлове, вируси, троянски коне, червеи, логически бомби; да не се опитва да прониква в части от страниците, които не са предназначени за отворен достъп; както и да не поврежда данни и да не се опитва да влияе върху работата или функционирането на компютърното оборудване, свързано с уеб сайта, или до което се предоставя достъп чрез уеб сайта. Потребителят се задължава да не нарушава авторските права на IBA Group на тези страници.

Отказ от гаранции

Този уеб сайт и компонентите му се предоставят само за информационни цели и IBA Group не носи отговорност за точността, полезността или достъпността на всяка информация, предавана или предоставена чрез уеб сайта, както и за грешки или пропуски в информацията. Уеб сайтът се предоставя на базата «както е» и IBA Group категорично отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на този уеб сайт или съдържанието му.

Достъпност и извършване на промени

IBA Group има право по всяко време да променя или изключва някакъв аспект или елемент на уеб сайта, включително, но не само, съдържание, време за достъпност и необходимо оборудване за достъп или използване. Докато IBA Group прави всичко възможно, за да осигури достъпността на уеб сайта в рамките на 24 часа денонощно, компанията не носи отговорност, ако по някаква причина уеб сайтът не е достъпен по всяко време или през който и да е период време. Достъпът до уеб сайта може да бъде временно спрян без предизвестие по преценка на IBA Group в случай на (включително, но не само) отказ на системата, поддръжка или ремонт или по причини, които са извън контрола на IBA Group.

IBA Group си запазва правото да променя и актуализира Правилата по всяко време, при условие че Потребителят е уведомен (30 дни, когато е възможно). Известието може да бъде публикувано на уеб сайта. Най-новата версия на Правилата може да се намери на http://ibagroupit.com/ru/connect/terms_of_use/. Ако Потребителят продължи да използва уеб сайта 30 дни след уведомлението, горепосоченото използване означава приемане на актуализираните Правила. Ако някакви актуализации и промени не са приемливи за Потребителя, той трябва да спре да използва уеб сайта.

Приложимо право и териториална подсъдност

Правилата за ползване се регулират от законите на Чешката Република, с изключение на колизионните норми. Всички спорове, противоречия или несъответствия, които могат да възникнат между IBA Group и всеки Потребител относно или във връзка с настоящите Правила, се разглеждат изключително от компетентните съдилища в Прага, Чехия. Ако някоя от разпоредбите на Правилата стане невалидно или не подлежи на изпълнение, това не влияе върху юридическата сила на други разпоредби.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria