Нефт и газ

IBA Group разработва системи за управление на нормативно-справочна информация и активи, системи за финансово планиране и анализи, електронен документооборот, осигурява информационна сигурност на предприятия от нефтената и газовата промишленост повече от 10 години.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

С помощта на решението на IBA Group създавайте структура на проекта в системата с необходимото ниво на детайлност, където планирайте, водете записи и контролирайте сроковете на проекта, бюджетите, разходите, работата, изисквания за материали и оборудване. Генерирайте аналитични отчети, базирани на надеждни и актуални данни, например за някои счетоводни сметки.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Интегрирайте решението с контрола и автоматично разпределяйте амортизацията към разходите за добив на нефт или газ, счетоводните сметки, разходите за крайния продукт или други позиции в съответствие с изискванията на IFRS, LGAAP или данъчно счетоводство. Увеличете счетоводната прозрачност и качеството на отчетната информация, ускорете бизнес процес, намалете трудоемкостта и броя на грешките.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Класифицирайте приходите и разходите за данъчни цели според Данъчния кодекс на ниво сметкоплан и допълнителни анализи, автоматично създавайте регистри за данъчно счетоводство, които могат да бъдат отпечатани и разтоварени в MS Excel.
 2. Автоматизираната счетоводна система за данък върху доходите опростява управлението на данъчното отчитане на основните средства и нематериалните активи, като се вземат предвид данните за данъчното отчитане в паралелната област на оценка на всеки актив и нематериални активи.
 3. Използвайте изчислителни процедури за автоматично разпределяне на приходите и разходите, бързо въвеждайте корекционни записи за формиране на данъчната основа за изчисляване на данъка върху дохода, водете отчет за приходите и разходите от предходните години, идентифицирани през отчетния период, преглеждайте изходните документи-основи, данни от данъчните регистри.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Приключването на периода се основава на фактическите данни, въведени в системата, и се изпълнява чрез последователно изпълнени автоматични транзакции. С помощта на действителните тарифи, които са неразделна част от приключване на периода, се прави допълнителна оценка на работи, услуги, ГП, които се оценяват по планираните разходи.
 2. С помощта на системата за отчитане на разходите, интегрирана с други модули, ускорете самия процес, отстранете несъответствията в данните, увеличете прозрачността на процесите и обединете процесите на приключване в няколко предприятия. Опростете анализа и оперативния контрол на разходите с помощта на сборник от стандартни отчети за планирани, реални стойности на разходите и изчислени отклонения между тях.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Нормализирайте и обогатете записите за стоково-материални запаси с помощта на експертната система IBA HOTD. Всеки път, когато се опитате да въведете или промените данни, системата предлага правилните варианти и елиминира появата на дубликати или непълно описани позиции. Намалете разходите за управление на НСИ, ускорете синхронизацията на данните в корпоративните системи и повишете ефективността при вземане на решения. Компанията намалява обема на материалните потоци и нивата на складовите запаси.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. Като използвате автоматизирана система за бюджетиране и планиране, намалете разходите за подготовка, координиране и коригиране на бюджетите. С помощта на системата е възможно да се анализират финансовите показатели в реално време, да се определи рентабилността на отделните бизнес сегменти. Като се вземат предвид операционни планове, точността на отчетите и прозрачността на процеса на планиране и контрол се подобряват.
 2. TС помощта на системата за управление на финансово-икономическа дейност опростете счетоводството и планирането на ресурсите на предприятието, интегрирайте бизнес процесите на компанията в единна среда. Намалете броя на некоординираните промени, получавайте актуална информация и намалете проектните рискове.
 3. Като използвате системата за управление на финансовата ефективност, определете рентабилността на продуктите, подразделенията, клиентите с подробности за отделна транзакция, открийте драйвери на доходи, изчислете финансовите рискове, трансферното ценообразуване на групата за данъчна оптимизация и определете маржовите течове.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Автоматизирайте задачите по планиране, бюджетиране, консолидиране на отчети, като използвате решение на базата на SAP BPC, извършвайте бизнес операции в реално време, благодарение на технологията in-memory. Служителите работят от обичайния MS Excel с помощта на надстройката EPM Add-in, създават нови отчети без участие на ИТ отдел. С помощта на вече конфигурирани бизнес правила изчислява прехвърляне на остатъци (Carry-forward), прекласификация, транслация, елиминиране и т.н. Решението е достъпно от облака, което помага за прехвърляне на разходи от CAPEX към OPEX и ускорява развитието на системата.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Оформяйте заявките въз основа на реалното потребление вместо установените норми. Контролирайте процеса на покупки, наблюдавайте отчетността, намалете броя на грешките в документите и увеличете нивото на взаимодействие с доставчиците

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

 1. С помощта на решения за ТПиР извършвайте ремонти по състояние, използвайте методи за прогнозиране и предвиждайте рисковете от отказ на оборудването, изграждайте цифрови модели за изчисляване на износването на агрегатите. Изкуственият интелект сравнява текущите показатели с историята на отказите и прогнозира неизправност на оборудване.
 2. С помощта на продукта Metrix увеличете точността на планирането на ремонти и проверката.
 3. Като използвате ИС Обходи, получавайте информация за състоянието и наличността на оборудването по всяко време, контролирайте изпълнението на работата на мобилните екипи и спазването на правилата за безопасност.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА

Определяйте пределно допустимите емисии и намалете броя на грешките при изчисляването на въздействието върху околната среда.

РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ

УСЛУГИ

Разработване на информационна и управляваща система на предприятие на нефтена и газова промишленост

Консолидираме системите на териториално разпределени предприятия и въвеждаме локализирани решения.

Проектираме корпоративни хранилища за данни, системи за управление на съдържанието и връзки с доставчиците. Разработваме системи за бюджетиране, прогнозиране, управление на нормативно-справочна информация и активи.

Говорете с експерт

Съпровод, поддръжка и развитие на корпоративни системи

Разработваме, поддържаме и актуализираме собствените ни решения и приложения, базирани на технологиите SAP, IBM, Oracle.

Говорете с експерт

Управление на логистичните процеси на нефтена и газова компания

Разработваме решения за визуализация на веригата за доставки и управление на маршрутите и престоите по време на транспортирането на петролни продукти.

Говорете с експерт

Цифров близнак

Разработваме цифрови близнаци, използваме 3D-визуализация и технология «Интернет на вещите». Интегрираме цифрови близнаци с външни системи.

Говорете с експерт

Поддръжка на SAP приложения

Реагираме на критични грешки за 10 минути и отстраняваме проблемите с висок приоритет за 2 часа.

SAP Поддръжка

Визуализация на бизнес процеси, базирани на SAP Celonis

Разработваме решения, базирани на SAP Process Mining by Celonis за визуализация на изпълняваните бизнес процеси, идентифициране на несъответствия в тези процеси с получаване на препоръки за отстраняването им в реално време, идентифициране на рисковете, както и проверка на съответствието на фактическите потоци от извършвани операции с желаните.

Говорете с експерт

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria