АНАЛИТИКА

IBA Group разработва корпоративни хранилища за данни, системи за прогнозни анализи, задълбочен анализ, визуализация на данни и интерактивни доклади за финансови, производствени, транспортни, енергийни и държавни компании.

БИЗНЕС ЗАДАЧИ

Ползи за бизнеса

Събирайте информация за бизнеса на компанията в един източник за външни и вътрешни потребители: ръководство, служители и клиенти.

Структурирайте различни данни, изключете дублирането на информация и оформяйте необходимите структури за аналитични системи.

Ползи за бизнеса

Анализирайте големи обеми от информация в реално време, извличайте полезни знания, например, намирайте неочевидни конкурентни предимства. Определяйте фактори, които влияят върху бизнеса и вземайте обосновани управленски решения.

BI системите разбиват данни на клъстери, намират общи признаци на поведението на обектите и вероятността от събития, изграждат прогнозни модели и визуализират резултатите от анализа.

ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

BI системи в индустриите

Банки

BI системите в банките подобряват качеството на управление на рисковете, ускоряват отчитането за регулатора и опростяват моделирането на финансовите потоци и финансовото състояние на банка.

 

Ритейл

С помощта на BI системи търговските компании намират закономерности на формирането на търсенето, сегментират потребителите чрез реакция на промените в цените, маркетинговите акции или определени продукти, прогнозират търсенето и провеждат факторни анализи.

 

Публичен сектор

Държавните органи използват BI системи за оценка на ефективността на дейността на органите на властта, мониторинг и контрол на държавните програми и проекти, анализи и прогнозиране на показатели за развитие на икономиката и отделните отрасли.

 

Производство

С помощта на BI и прогнозна анализа производствените компании анализират всеки бизнес процес: от закупуването на суровини до избора на оптимални маркетингови модели за продукти.

 

Енергетика

BI системите помагат да се анализира балансът между търсенето и потреблението на електроенергия и да се определи обемът на производството, да се визуализира работата на електроцентралите и състоянието на оборудването в реално време за управление на рисковете от повреда на оборудването.

 

ЕКСПЕРТИЗА НА IBA GROUP В АНАЛИТИКАТА

Методи за интегриране на данни

Разработваме и внедряваме процеси за извличане, трансформация и зареждане на данни (ETL процеси), методи за контрол на качеството (DQM) и маскиране на данни.

Експертни съвети

Корпоративни хранилища за данни

Разработваме решения за съхранение и обработка на обеми от данни, с които собствените корпоративни системи вече не се справят и ги интегрираме с ИТ системи на клиенти.

Експертни съвети

Системи за анализ

Внедряваме системи за бизнес разузнаване, способни да обработват текущи данни: генерират отчети и правят прогнози. Ако е необходимо, конфигурираме предписващ анализ за тестване на хипотези и получаване на вероятни сценарии за развитието на ситуацията.

Експертни съвети

Ключови предимства на BI системи

1 / Връзка към всякакви източници на данни
2 / Създаване на отчети без привличането на ИТ отдел
3 / Самостоятелен интерактивен анализ на информация от бизнес потребителите
4 / Връзка с прогнозните анализи
5 / Достъп от всяко устройство
6 / Стартиране на анализ по график, по събитие или ръчно
7 / Управление на системата за отчитане чрез единен портал
8 / Разграничаване на правата за достъп на потребителите

Контакти IBA GROUP

[contact-form-7 id=”3288″ html_id=”fBeep” html_class=”fBeep”]
IBA Bulgaria