КОРПОРАТИВНИ ХРАНИЛИЩА ЗА ДАННИ

КАКВО Е ХРАНИЛИЩЕ ЗА ДАННИ?

Компаниите оперират с големи обеми от информация, поради което са изправени пред проблема с качеството на данните и липсата на данни за минали периоди от необходимите позиции.

Информацията от външни и вътрешни източници има различна структура и данните често се дублират или си противоречат. Корпоративните хранилища за данни решават тези проблеми.

Корпоративните хранилища за данни събират информация в един източник за бизнеса на компанията за външни и вътрешни потребители: ръководство, служители и клиенти.

Разработваме решения, които централизират голям обем от информация и подобряват качеството на данните за вземане на управленски решения.

Място на корпоративно хранилище за данни в ит система на компания

Бизнес-задачи

Ползи за бизнеса

Всестранният анализ на данните помага да се намерят «тесни места» в бизнес процесите, например нерентабилни канали за промоция.

Ползи за бизнеса

Корпоративното хранилище събира ценна информация и помага да се анализира подробно резултатите от работата за минали периоди. В резултат на това бизнесът има повече аргументи, например да се откаже от дейности, които причиняват загуби.

Ползи за бизнеса

Благодарение на анализа на данните от различни категории, компаниите получават възможност визуално да сравняват например продажбите през различни месеци, да определят влиянието на сезонността и по-точно да планират производството за всеки период.

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ

Разработваме и внедряваме процеси за извличане, трансформация и зареждане на данни (ETL процеси), методи за контрол на качеството (DQM) и маскиране на данни.

Експертни съвети

РАЗРАБОТВАНЕ НА ХРАНИЛИЩА ЗА ДАННИ

Разработваме решения за съхранение и обработка на обеми от данни, с които собствените корпоративни системи вече не се справят и ги интегрираме с ИТ системи на клиенти.

Експертни съвети

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА АНАЛИЗ

Внедряваме системи за бизнес разузнаване, способни да обработват текущи данни: генерират отчети и правят прогнози. Ако е необходимо, конфигурираме предписващ анализ за тестване на хипотези и получаване на вероятни сценарии за развитието на ситуацията.

Експертни съвети

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ПОЛУЧАВАТ КОМПАНИИ?

1 / Общ източник на информация

Корпоративните хранилища за данни интегрират информация от различни източници и подготвят за аналитични и други корпоративни системи.

2 / Качество на данните

Корпоративните хранилища за данни структурират различни данни, премахват дублирането на информация и внедряват единна методология за работа с данни: формат, структура и др.

3 / Готови данни за анализ

Въз основа на събраната информация корпоративните хранилища за данни формират оптимални структури за обработка чрез аналитични системи. Ръководството получава отчети въз основа на надеждни и актуални данни.

КЛЮЧОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОРПОРАТИВНИ ХРАНИЛИЩА ЗА ДАННИ

 • Връзка към всякакви източници на данни
 • Развитие локално или в облака
 • Връзка с аналитика
 • Паралелна обработка на големи данни
 • Индустриален или корпоративен модел на данни*

*Индустриален модел на данни съдържа бизнес речник и спомагателни речници, готови шаблони за решение за над 140 бизнес задачи, 1700 финансови показатели и 380 резерви за анализ. Корпоративен модел на данни се разработва въз основа на бизнес процеси и данни от отделна компания.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria