Qlik решения

Извличайте необходимите данни от масива на информация, анализирайте и приемайте решения въз основа на изчисления.

КАКВО Е QLIK?

48 000

клиенти

Qlik е разработчик на BI системи с асоциативно търсене, като QlikView, Qlik Sense.

За BI системите Qlik предлага допълнителни инструменти: конектори, модули. Например, геоаналитичен модул или конектор, който помага за събирането на информация от Google.

От 2011 година компанията Qlik е в списъка на лидери-разработчиците на BI системи по версия Gartner.

QlikView, Qlik Sense са инструменти за анализ и визуализация на данни, които помагат на потребителите да получават, обработват и анализират данни от различни източници.

За разлика от QlikView инструментът Qlik Sense е уеб приложение, където потребителите самостоятелно, без участието на IT специалисти разработват обекти за визуализация: модели на данни,  аналитични приложения и отчети.

ПРИМЕРИ ЗА СЦЕНАРИИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕШЕНИЯ QLIK

Анализ продаж

Анализ на касовите бележки Анализ на дълбочината, широчината на продуктовата гама и структурата на продажбите:

 • управление на маркетингови кампании въз основа на актуалните данни,
 • рейтинги на продукти, групи, мениджъри, доставчици и клиенти,
 • изграждане на продуктовата матрица, анализ на покупателната кошница, подробен анализ на показателите за продажби в статиката и динамиката,
 • анализ на пазара, отклонения, еластичността на търсенето, What-if-анализ, ABC, XYZ, план-факт анализ, и др.

Поръчайте демонстрация

Анализ на запасите

Анализът помага да се разбере дали има достатъчно запаси в склада и дали се съхраняват необходимите стоки:

 • обем на покупките, изкупни цени и отстъпки, връзката им с продажбите, доходи и рентабилност, стойност на запасите,
 • слабо търсени стоки, съответствие на съхранението на стоките в склада с продажбите,
 • замразени стоки, излишъци от запаси и непродадени стоки,
 • изчисляване на оптималната поръчка,
 • анализ на изкупните цени и доставчиците.

Поръчайте демонстрация

Анализ на касовите бележки

Анализът на касовите бележки помага да разберете поведението на клиентите:

 • изчисляване на средната касова бележка,
 • анализ на бележките в динамиката,
 • оптимизация на работното време на персонала,
 • мотивация на касиерите, анализ на лоялността на клиентите,
 • анализ на потребителската кошница и съвместните покупки,
 • план-факт анализ.

Поръчайте демонстрация

Анализ на финансите

Анализ на отклоненията на финансовите KPI компании:

 • доход, марж, нетна печалба, данъци върху дохода, разноски и разходи,
 • показатели за ликвидност на фирмата,
 • P&L анализ на печалбата и загубата
 • Бюджетиране,
 • Cash flow – анализ на паричния поток.

Поръчайте демонстрация

Анализ на логистиката

Анализ на ефективността на логистичните процеси:

 • Анализ на цените за доставка и изпращане,
 • анализ на товара, маршрути, превозвачи, тендери, митнически декларации, одит на стоки и плащания,
 • оптимизация на транспорта и логистиката по отношение на цените и навременността на доставката,
 • анализ на показателите за товарене и изпращане за ефективно управление на транспорта и логистиката.

Поръчайте демонстрация

Анализ на маркетинга

Анализ на ефективността на маркетинга в цялата организация:

 • сегментиране на клиентите,
 • цена на маркетинговите кампании,
 • оценка на жизнения цикъл на клиента,
 • анализ на пазара и конкурентите,
 • конверсия и фуния на продажбите.

Поръчайте демонстрация

КАКВО ОТЛИЧАВА QLIK ОТ ДРУГИ BI СИСТЕМИ?

 1. Асоциативен модел на данни. QlikView и Qlik Sense работят на базата на асоциативния модел, който автоматично разпознава връзката между данни без предварителна настройка. При прилагане на филтри за един индикатор QlikView и Qlik Sense показват всички свързани единици помежду си, а данните, които не попадат в селекцията, се означават като недостъпни. Потребителите анализират информацията не линейно и виждат връзки с данни вътре в модела.
 2. Обработка на заявки в RAM (in-memory). QlikView и Qlik Sense работят с данни в RAM. Това ускорява обработката на данни в сравнение с заявките от бази данни на твърдия диск.
 3. Патентован алгоритъм за компресиране на данни. QlikView и Qlik Sense икономично съхраняват големи обеми данни и ефективно работят с тях в RAM

Видео: Qlik Help

ПРЕДИМСТВА НА QLIK РЕШЕНИЯ

 1. Възможността за работа без база данни или хранилище
 2. Собствен пълнофункционален ETL
 3. Бързо внедряване на системата.

Разделът съдържа агрегирана информация за дейностите на компанията в рамките на текущия избор: продажби, приходи, разходи, запаси.

Qlik моделира възможни сценарии за ценообразуване с помощта на What-if-анализ. Това помага да се определи как промените в цената, себестойността и/или обема на продажбите ще повлияят на продажбите и доходите.

Разделът показва анализа и сравнението на реалните и планираните разходи на ниво статии на разходите.

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

Одит и консултиране

Провеждаме одит на бизнес процеси и данни, които получава компанията.

Консултираме и помагаме за разработване на методология за анализ на данни.

Консултация с експерта

Настройка и администриране

Настройваме решението и ИТ инфраструктурата на компанията, обучаваме служителите на клиента да работят в системата, администрираме при заявката на клиента.

Консултация с експерта

Проектиране, развитие и внедряване

Проектираме архитектура и разработваме решения върху Qlik платформа, внедряваме готови приложения.

Вграждаме виджети QlikView и Qlik Sense в уеб приложения.

Консултация с експерта

Поддръжка

Мигрираме към новата версия, поддържаме и обслужваме вградени решения.

Разширяваме системата чрез връзка с нови източници и разработване на нови аналитични приложения.

Консултация с експерта

Qlik разработи над 30 безплатни демонстрации на интерактивни аналитични приложения

за финансови, медицински компании, ритейл, производство и други индустрии: QlikView:

Контакти IBA GROUP

  Yes
  YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
  IBA Bulgaria