Актуализация на системата за електронен документооборот на базата на OpenText

Цели и задачи на проекта

Развитие на системата за електронен документооборот c OpenText Extended ECM for SAP Solutions 10.5 SP1 (on Oracle) на  OpenText Extended ECM for SAP Solutions 16 c поддръжка на БД HANA.

Описание на проекта

В рамките на проекта е извършена инсталация на нови екземпляри на OpenText xECM за SAP Solutions 16 за разработка, тестване и продуктивна система. Извършена е миграция на настройките и данните от съществуващите системи с версия 10.5. Разработени са програми и процедури за качване и сваляне на данни с помощта на инструменти ABAP/4 (SAP ECC 6.0) и SQL-скриптове (Oracle и HANA).

Продължителността на проекта за актуализиране на версията и миграцията на данни е 15 работни дни. Изпълнението за толкова кратко време е станало възможно благодарение на използването на стандартна функционалност и липсата на собствени разработки в OpenText Content Server 10.5.

Резултати на проекта

Успешно инсталирани новите системи за разработка, тестване и продуктивна система на OpenText Extended ECM for SAP Solutions 16 във връзка със съответните SAP системи.

Прехвърлени са всички потребителски данни на продуктивната система от предишната версия (10.5). Обемът на данните е около 27 GB, което включва около 16 700 документа с категории и техните атрибути.

Планове за развитие

Преход към нови интерфейси, обучение на персонала за нови възможности на системата.

Контакти IBA GROUP

    Yes
    YesДекларацията за поверителностПолитиката за cookies
    IBA Bulgaria