Блокчейн

ПОРЪЧАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Внедряваме решения, които ускоряват транзакциите, повишават надеждността им и намаляват разходите на компаниите.

С КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ СБЛЪСКВАТ КОМПАНИИТЕ?

Компаниите извършват голям брой транзакции: закупуване на материали, продажба на стоки, плащане за услуги на контрагентите и др.

Прозрачността и проследяемостта на операциите са важни във всички процеси, за да се избегне измама и да се повиши тяхната ефективност.

Решенията на технологията блокчейн помагат за изграждането на надеждни процеси и намаляването на разходите на компаниите.

Блокчейн е разпределена база данни, която съхранява информация за транзакции на участници в системата под формата на верига от блокове. Надеждността на информацията в блоковете се потвърждава от потребителите на системата.

Блокчейн означава също начин за организиране на достъп до данни и инфраструктура за създаване на приложни приложения.

Блокчейн се използва за финансови операции, търговско отчитане, управление на рисковете и др.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ПОЛУЧАВАТ ФИРМИТЕ?

1/ Регулирано време за минаване на транзакции
Скоростта на обработка на транзакциите се определя от нуждите на бизнеса.

2/ Конфиденциалност на сделките и прозрачност на процесите
В блокчейна контрактите и данните на участниците са кодирани, степента на поверителност на данните може да се регулира в зависимост от изискванията на бизнеса или законодателството. Например в блокчейн мрежата могат да бъдат създадени канали, отвъд които е скрита информация за условията на транзакцията

3/Надеждност на транзакциите
След приключване на транзакцията е невъзможно да я анулирате или изтриете. Всички транзакции се фиксират във веригата от блокове.

КАК РАБОТИ БЛОКЧЕЙН

КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА БЛОКЧЕЙН

Разпределената система за съхранение на данни на блокчейн се използва в следните области:

  • право на притежание (авторство), отчитане на права върху недвижими имоти, автомобили и др.,
  • операции със суровини, стоки,
  • проверка за автентичност, потвърждение на правата за достъп,
  • управление на данни,
  • средства за електронно гласуване.

КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?

1/ Разработка и внедряване

Разработваме решения на блокчейн платформи, интегрираме в ИТ инфраструктура на клиента.

Експертни съвети

3/ Поддръжка

Поддържаме, финализираме внедреното блокчейн решение.

Експертни съвети

2/ Одит и консултация

Провеждаме одит на бизнес процесите на клиента, формулираме стратегия за внедряване на блокчейн мрежата.

Експертни съвети

КАК РАБОТИМ

1Първо обаждане

Анализираме нуждите на бизнеса ви, уточняваме очакванията и изискванията ви за решения и определяме процесите, които трябва да бъдат автоматизирани.

2Техническа спецификация

Определяме основните трудности и рискове на проекта и начини за преодоляването им, обсъждаме подробности по спецификацията, определяме срокове и разходи.

3Търговско предложение

Договаряме крайната цена на проекта и условията за сътрудничество. Подписваме документите.

4Консултации, прототипиране

Прототипираме решения за автоматизация и предлагаме услугите на нашите DevOps инженери.

5Разработка и обучение

Процесът на разработка е прозрачен. Вие редовно получавате отчети за напредъка. След изпълнението на проекта ние обучаваме персонала ви да работи с програмата.

6Обслужване и поддръжка

Договаряме условията и разходите за обслужване и поддръжка на системата.