Създаване и въвеждане на информационна система за управление на предприятието (ИУС П) в «Газпром трансгаз Беларус» ОАО

Клиент

«Газпром трансгаз Беларус» ОАО

Описание на клиента

Компанията притежава 7 магистрални газопровода, 226 газоразпределителни станции и подземни хранилища

Регион

Беларус

Клиент

Отворено акционерное дружество «Газпром трансгаз Беларус» е дъщерно дружество на «Газпром» ОАО, Русия. Компанията осигурява непрекъснато снабдяване с газ на потребителите на Република Беларус и е надежден партньор в международната газотранспортна система. Транзитните доставки на руски природен газ в Калининградска област в Русия, Литва, Украйна и Полша се извършват чрез магистрални газопроводи, преминаващи през територията на републиката.

Газотранспортната система на Република Беларус,  експлоатирана от «Газпром трансгаз Беларус» ОАО, включва повече от 7.9 хил. км газопроводи, 13 компресорни станции (КС), 3 подземни газохранилища (ПХГ), 227 газоразпределителни станции (ГРС), 27 автомобилни газонапълнителни компресорни станции (АГНКС), 7 газоизмервателни станции (ГИС). «Газпром трансгаз Беларус» ОАО експлоатира белоруската част на газопровода «Ямал-Европа» с дължина 575 км и 5 компресорни станции, собственост на «Газпром» ПАО.

Описание на проекта

Цел на проекта

Основната цел на въвеждането на информационната система за управление на предприятието ((ИУС П)) в «Газпром трансгаз Беларус» ОАО е създаването на инструменти за оперативно управление на финансовия резултат и ефективността на производствената дейност на предприятието, което позволява да се решават следните задачи:

 • Осигуряване на максималната печалба
 • Намаляване на разходите
 • Повишаване на надежността и безопасността на функционирането на технологичните обекти на транспорта и съхраняване на газ
 • Опростяване на формирането на аналитично отчитане на данните от счетоводната система (ERP) – за продуктивен анализ и управление на данните на всички нива
 • Подобряване на работата на Центъра за обработка на данни чрез ефективни решения за защита на данните от повреди, бедствия, лесно развитие и администриране
 • Осигуряване на високо ниво на производителност и мащабируемост на SAP решенията – за максимална ефективност на внедрените в системата бизнес процеси и възможност за гъвкаво разширение на системата.

В съответствие със стратегията за информатизация на «Газпром» ОАО в качество платформа на ИУС П се определят софтуерните продукти на компанията SAP SE.

Технологиите на SAP

 • ECC 6.0
 • BI/BO
 • MDM
 • SM
 • SAP HANA (ERP, BI)
 • OpenText Extended ECM for SAP Solutions 10.5.

Методологии

 • ASAP ─ Accelerated SAP (методология за въвеждане на SAP)
 • AGILE ─ Agile Software Development (гъвкава методология на развитие)
 • Постигането на целите на проекта става възможно вследствие:
 • Въвеждане на единна система на НСИ
 • Въвеждане на цялостни бизнес процеси за управление на определени видове дейност
 • Автоматизирано събиране и разпределение на разходите по вид дейност
 • Оперативно събиране на актуални данни за приходите и разходите
 • Възможности за бързо получаване на отчети за напредъка под формата «план/факт/прогноза»

За платформа за развитие на SAP решения е избрана SAP HANA. SAP приложенията на тази платформа, в допълнение към високото ниво на производителност и мащабируемост, осигуряват голям брой от допълнителни функции.

През 2014 г., в съответствие с графика на изпълнение, системата е успешно пусната в промишлена експлоатация. Според техническата задача, автоматизацията на фактическото отчитане на основната дейност е извършена в следния обем

 • Счетоводна и данъчна отчетност
 • Управленско счетоводство
 • Финансова отчетност
 • Логистика (дейности по снабдяване и продажба, складови операции
 • Поддръжка и ремонт на оборудването
 • Отчитане на капиталовото строителство
 • Организационен мениджмънт и управление на персонала

През 2015 година в промишлената експлоатация са пуснати:

 • Изчисляване на заплата
 • Производствено и икономическо планиране
 • За поддръжка на работата на потребителите в ИУС П е организирана система на базата на SAP Solution Manager (Incident Management).

През 2016 година в промишлената експлоатация са пуснати:

 • Система за електронен документооборот по отношение на управлението на документи за поддръжка и ремонт на оборудване (ТОРО).
 • Функционалността осигурява процесите на регистрация и съхраняване на документи в електронна форма с запазване на историята на промените и дълбока интеграция с ERP системата. Удобен и мощен инструмент за търсене на необходимата документация намалява времето за получаване на необходимата информация. Системата има възможност за многопотребителска работа с технически документи, като се отчита разпределението на правомощията
 • Функционални за формирането на електронни фактури (ЕЦП) на базата на продукти SAP ECC.
 • ЕСЧФ е реализирана в съответствие с изискванията на законодателството на Република Беларус, осигурява контрол и анализ на данните, предавани на портала на Министерството на данъците и таксите, следи текущите статуси на документи и масово подписва ЕЦП.
 • Система за управление на имоти и други активи на базата на SAP RE-FX: осигурява поддръжката на оперативно и данъчно счетоводство, мониторинг и контрол на активите чрез създаване на единна система за отчитане и управление на имоти. Получаването на разширени и оперативни анализи, простият механизъм за отчитане в различни ракурси позволяват бързо да се вземат управленските решения. Счетоводните обекти са интегрирани със системата за управление на предприятието на майчината компания.

През юли 2016 година в ИУС П са извършени работи по преобразуването на данни във връзка с деноминацията на беларуската рубла.

Резултати на проекта

Комплексното решение на ИУС П е пуснато в промишлена експлоатация в сроковете, определени от проектния план едновременно в 17 клона и администрацията на «Газпром трансгаз Беларус» ОАО. В момента системата има повече от 2000 потребители.

ИУС П позволява:

 • Да се получи достоверна, пълна и оперативна информация за дейността на всички подразделения на «Газпром Трансгаз Беларус» (информация за 34 различни вида дейности, разходите за които се трупат в 433 места, където се образуват)
 • Задачите по оперативен анализ и планиране на бъдещата дейност на предприятието да се решават възможно най-качествено чрез използването на най-новите технологични решения SAP HANA — HANA Studio, HANA Live, оптимизирани под SAP HANA транзакции (отчетите се формират в контекста на 94 елемента и 260 вида разходи
 • Да се оптимизира оборота на средствата в акции и парични средства
 • Да се намалят експлоатационните разходи на разходите за поддръжка (ремонт)
 • Да се намалят разходите за административен и управленски персонал
 • Да се намали сложността на процесите на данъчна администрация

Контакти IBA GROUP

  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria