Управление на качеството

За да предостави на клиентите най-добрите услуги и решения, IBA разработва и въвежда система за управление на качеството, която отговаря на най-новите международни стандарти

През декември 1999 година IBA Minsk за първи път получи сертификат за съответствие на системата за качество за проектиране, разработка, производство и поддръжка на софтуерните изисквания на СТБ ISO 9001.

През 2001 година IBA Minsk сертифицира системата за мениджмънт на качеството за съответствие със стандарт DIN EN ISO 9001 в системата на Германския орган за акредитация TGA.

През октомври 2003, IBA Group една от първите в света достига рейтинга CMMI ® Level 4 Maturity на института за софтуерно инженерство (Software Engineering Institute). Оценката е проведена от експерти, представляващи Gartner Group, Inc. и TeraQuest Metrics, Inc. CMMI (Capability Maturity Model Integrated), е бизнес модел, който служи като стандарт за разработка на софтуер и управление. Рейтинг CMMI осигурява признание на организации в качеството на доставчик на качествени системи, инженерни програми и ИТ услуги. Това също дава възможност на компаниите да прогнозират стойността, графика и производителността на своите проекти, както и да привличат и поддържат висококвалифицирани и мотивирани професионалисти.

През декември 2001 г. IBA Group получава сертификати DIN EN ISO 9001:2000 за проектиране, разработка, производство и обслужване на компютърни програми, както и за обслужване и поддръжка на апаратни и банкови системи.

През май 2010 г. IBA Group пресертифицира QMS по DIN EN ISO 9001: 2008. Сертификатите са издадени от Белоруския държавен институт за сертифициране и стандартизация, който е акредитиран от TGA, след това от DAkkS, световно известен германски орган по акредитация.

През март 2014, IBA Group a.s., включваща СП IBA и IBA IT Park, получава сертификат DIN EN ISO 9001:2008, който обхваща изследвания, проектиране, разработка, производство, интегриране, инсталиране, конфигурация и техническа поддръжка на софтуерни и автоматизирани информационни системи (SW QMS) в рамките на германската система за акредитация

През август 2009, IBA Development (IBA CZ) в Чешката Република е сертифициран по ČSN EN ISO 9001: 2009 за проектиране и разработка на компютърни програми. През октомври 2011 г. IBA CZ сертифицира своята система за информационна сигурност и система за ИТ услуги по ISO / IEC 27001 и ISO / IEC 20000-1 съответно.

През март 2010, IBA е сертифицирана по изискванията на EMV ™, световен стандарт за кредитни и дебитни платежни карти, базирани на технология за чип карти.

IBA въвежда актуална система за управление на информационната сигурност за проектиране, разработка, производство и поддръжка на софтуер и автоматизирани информационни системи. Системата отговаря на изискванията на стандарта STB ISO / IEC 27001-2016, който е идентичен с международния стандарт ISO / IEC 27001: 2013.

През 2012 и 2015, IBA KZ сертифицира системи за мениджмънт на качеството, управление на околната среда, управление на безопасността и хигиената на труда по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

През 2018 година IBA KZ сертифицира системи за мениджмънт на качеството, управление на околната среда по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 съответно.

През 2018, IBA Group a.s., включваща IBA IT Park, и IBA Gomel Park обнови софтуера за мениджмънт на качеството сертифицира сстема за управление на качеството за съответствие с изискванията на стандарта DIN EN ISO 9001:2015 и СТБ ISO 9001:2015.

Information Business Architectures Limited (IBA Ltd) — «Информационно-производствени архитектури» ООД сертифицира системата за мениджмънт на качеството за поддръжка и ремонт на компютърна техника и банкови системи; система за мениджмънт на качеството за проектиране, монтиране, регулиране и поддръжка на вътрешно инженерно оборудване, средства и системи за защита, вътрешни мрежи и системи в съответствие с изискванията на СТБ ISO 9001:2015.

През 2019 година IBA Group, включително IBA Gomel Park, потвърди съответствието на внедрената система за управление с информационната сигурност на проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни изисквания на СТБ ISO/IEC 27001-2016.

РЕЙТИНГИ И СЕРТИФИКАТИ НА КАЧЕСТВОТО IBA GROUP

SEI CMMI MATURITY LEVEL 4

Рейтинг CMMI ® Level 4 Maturity на института за софтуерно инженерство (Software Engineering Institute)

Сертификат

IBA Group

IBA IT Park

STB ISO 9001

STB ISO 9001:2015 за изследвания, проектиране, разработка, производство, интегриране, инсталиране, конфигурация и поддръжка на софтуер и автоматизирани информационни системи.

Сертификат

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001:2015 за изследвания, проектиране, разработка, производство, интегриране, инсталиране, конфигурация и поддръжка на софтуер и автоматизирани информационни системи.

Сертификат

STB ISO/IEC 27001:2016

STB ISO/IEC 27001-2016 (ISO/IEC 27001:2013) за системи за управление на информационната сигурност: проектиране, разработка, производство и поддръжка на софтуер и автоматизирани информационни системи.

Сертификат

IBA Gomel Park

DIN EN ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие на системата за мениджмънт на качеството на проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни изисквания по DIN EN ISO 9001: 2015.

Сертификат

STB ISO/IEC 27001-2016

Сертификат

STB ISO 9001-2015

Сертификат за съответствие на системата за мениджмънт на качеството на проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни изисквания на СТБ ISO 9001-2015.

Сертификат

IBA CZ

ČSN EN ISO 9001:2009

Сертификат ČSN EN ISO 9001:2009 за развитие и поддръжка на внедрени ИТ системи

Сертификат

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

Сертификат ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 за системи за управление на ИТ услуги: поддръжка и разработка на софтуер

Сертификат

ČSN ISO/IEC 27001:2014

Сертификат ČSN ISO/IEC 27001:2014 за системи за управление на информационната сигурност: разработка и поддръжка на ИТ решения.

Сертификат

IBA Kz

ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандартите ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015

Приложим е за:

 • Разработка, внедряване, интеграция, поддръжка на информационни системи
 • Консултантски услуги в областта на информационните технологии
 • Доставка на софтуер, хардуер, както и на софтуерни и хардуерни комплекси
 • Системна и техническа поддръжка на софтуерни и хардуерни комплекси
Сертификат

ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015

Сертификат за съответствие на системата за екологически мениджмънт със изискванията на стандарта ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015

Приложим е за:

 • Разработка, внедряване, интеграция, поддръжка на информационни системи
 • Консултантски услуги в областта на информационните технологии
 • Доставка на софтуер, хардуер, както и на софтуерни и хардуерни комплекси
 • Системна и техническа поддръжка на софтуерни и хардуерни комплекси
Сертификат

ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007

Сертификат за съответствие на системата за управление на безопасността и защитата на труда с изискванията на стандарта ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007

Приложим е за:

 • Разработка, внедряване, интеграция, поддръжка на информационни системи.
 • Консултантски услуги в областта на информационните технологии
 • Доставка на софтуер, хардуер, както и на софтуерни и хардуерни комплекси
 • Системна и техническа поддръжка на софтуерни и хардуерни комплекси
Сертификат

IBA — Information Business Architectures

STB ISO 9001–2015

STB ISO 9001–2015 за обслужване и поддръжка на апаратни и банкови системи

Сертификат

През 1999, 2002, 2005, 2010, 2015 и 2018 г. на IBA е присъдена наградата на Правителството на Република Беларус за постижения в областта на качеството.

Стремим се да повишим ефективността на работата си и удовлетвореността на нашите клиенти. За да постигне своите цели, IBA Group предприема допълнителни стъпки за подобряване на системите за мениджмънт, основани на най-добрите световни практики.

Контакти IBA GROUP

  Yes
  Yes Декларацията за поверителност Политиката за cookies
  IBA Bulgaria